Advokatfirmaet Møller

+47 940 80 111

Advokat i en nabotvist

en sint nabo som trenger bistand av en advokat i en nabotvist

Bruk av advokat i en nabotvist kan noen ganger bringe deg raskere i retning av det resultatet du ønsker. Typiske nabotvister kan være klager på støy, lukt, gjerder eller estetikk.

I denne artikkelen vil vi beskrive nærmere de typiske konfliktområdene mellom naboer, det rettslige grunnlaget for avgjørelser av slike tvister og hvordan Advokatfirmaet Møller arbeider i slike saker. Du kan når som helst ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering.

Det gode naboskap

De fleste ønsker å leve i fred og fordragelighet med sine naboer. Det er de færreste som legger opp til å bli en plage for de som bor rundt seg.

Likevel er det mange latente konflikter som kan videreutvikle seg. Folk holder på med sitt, og vurderer ikke alltid om det de gjør kan være til sjenanse for naboen.

Ofte stiger irritasjonsmomentene til de grader at det oppstår en fastlåst konfliktsituasjon mellom naboene. Da kan det være nødvendig med advokathjelp for å ordne opp.

Utgangspunktene i naboretten: Eierrådighet og tålegrense

Den som eier en eiendom eller bolig, kan stort sett foreta seg hva han vil på denne så lenge det ellers er innenfor lovens grenser. Det må utenforstående i alminnelighet akseptere.

I den grad utøvelsen av eierrådigheten påfører naboene ulemper eller ubehag, kan den imidlertid begrenses.

Det gjelder ikke enhver ulempe eller alle typer ubehag. Det legges til grunn at litt må også naboene finne seg i. Men det er altså en «tålegrense». Overskrider eieren denne, kan naboene kreve at virksomheten opphører eller at det gjøres tiltak for begrense den.

Vurderingen av hvor tålegrensen går er skjønnsmessig, og vurderes konkret fra sak til sak. Det er altså ingen enhetlige standarder som eiere ellere naboene kan forholde seg til.

Les også: Advokat i en boligtvist

Hva sier naboloven?

Det er naboloven, med det offisielle navnet Lov om rettshøva mellom grannar (granneloven), som regulerer nabotvister som beskrevet over.

Den sentrale bestemmelsen er paragraf 2, 1. ledd som lyder slik:

Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom. Inn under ulempe går òg at noko må reknast for farleg.

Dette kaller på en utdypende forklaring.

Granneeiegedom

Nabo eller granne etter naboloven har en videre betydning enn det vi  legger i det til daglig.

Naboeiendommen er enhver eiendom som påvirket av virksomheten som drives. Det er altså ikke nødvendigvis bare eiendommer som fysisk grenser opp mot hverandre som er naboer.

En støyende flyplass er for eksempel til plage for alle innen hørevidde.

Skade eller ulempe

Med skade tenker man på fysisk skade på eiendom eller person.

Et eksempel på skade er revner i grunnmuren som følge av sprengning på naboeiendommen. Skade på person kan være sykdommer forårsaket av røyk eller annen luftforurensing på grunn av naboens virksomhet.

Ulempe er det som oppfattes som ubehagelig eller på annen måte er uønsket. Typisk er støy, lukt, uønsket innsyn på egen eiendom eller fravær av utsikt.

Unødvendig (uturvande) eller urimelig

Er virksomheten som bedrives unødvendig og samtidig sjenerer naboene, er det et godt argument for at den bør opphøre. Det er tilfeller hvor enkelte setter i gang støyende aktiviteter kun for å plage en bestemt nabo.

I vurderingen av om noe er unødvendig inngår også mulige tiltak for å redusere skadevirkninger, som for eksempel å sette opp en støyskjerm.

Urimelighetsvurderingen kan by på flere utfordringer. Et sentralt tema er i hvilken grad naboen kunne forvente et problem da vedkommende bosatte seg der. Velger du selv å bosette deg i sentrum, må du regne med mer støy.

En sentral rettsavgjørelse er Gardermoen-dommen. Her trakk retten et skille mellom de som bosatte seg i området før det ble kjent at hovedflyplassen skulle ligge her (i 1992), og de som flyttet hit etter at det ble allment kjent.

Les også: Prisavslag etter funn av råteskader

Betydningen av nabovarsel

Utsending av et nabovarsel er ofte påkrevet når du søker om byggetillatelse. Formålet er å begrense konflikter som kan oppstå i etterkant av at bygget er ferdig.

Et slik varsel skal beskrive arbeidet og prosjektet så tydelig som mulig. Naboene skal da få en frist på to uker til å uttale seg.

Hvis du som nabo mottar et slikt varsel, bør du derfor tenke nøye gjennom hva det kan bety for deg. Det er betydelig vanskeligere å få gjort noe med etter at bygget er ferdig.

Typiske problem er påbygg som gir innsyn til eiendommen din, eller bygg som skjermer utsikten din eller tilgangen på sollys.

Spesielt om trær

Trær som befinner seg tett inntil naboeiendommen, skjermer for utsikt og stenger for sollys samtidig som løvet faller ned på den andre siden av gjerdet, er en gjenganger på klagetoppen for naboer.

Man har derfor funnet det nødvendig med en egen bestemmelse om dette i nabolovens paragraf 3:

Er det ikkje nemnande om å gjera for eigaren eller for naturmangfaldet på staden, må eigaren ikkje ha tre som er til skade eller serleg ulempe for grannen, nærare hus, hage, tun eller dyrka jord på granneeigedomen enn tredjeparten av trehøgda.

Her må man altså fram med målebåndet. Men merk at naboen fortsatt må kunne vise til at det er til skade eller særlig ulempe for ham før han eventuelt kan be om at det blir fjernet.

Les også: Prisavslag ved boligkjøp

Slik klager du til naboen

Dersom det er din nærmeste nabo det er snakk om, kan det være lurt – og konfliktdempende – å ta opp problemet på en uformell måte, helst ansikt til ansikt. Kanskje man møter forståelse på et tidlig tidspunkt.

Dersom dette ikke virker, eller man føler det er vanskelig å kommunisere direkte med naboen, bør det rettes en skriftlig anmodning. Det kan eventuelt også rettes som en klage til styret i et borettslag eller sameie.

Dette skrivet bør være så konkret som mulig. Det vil si at problemet må beskrives, hvilke ulemper dette medfører for deg og hva du ønsker skal gjøres med saken.

Hjelper heller ikke dette, kan det være på tide å engasjere advokat.

Velg riktig advokat i nabotvist

Det store spørsmålet i nabosaker – hvis det blir en rettslig tvist ut av det – er om skaden eller ulempen overskrider tålegrensen. Her er det, med unntak av tregrensen, ingen klare målepunkter. Det blir et vurderingsspørsmål med avveininger til begge sider.

For en advokat er det en ubetinget fordel å ha hatt en del slike saker, samt god oversikt over hvordan tilsvarende saker er behandlet i domstolene tidligere.

Som spesialister i eiendomsrett har Advokatfirmaet Møller representert klienter i mange nabotvister. Vi vet hvor skoen trykker, både for deg, naboen og rettsapparatet – hvis det skulle gå så langt. Ring eller skriv til oss, og vi ser på problemet ditt.

Kilder:

Les vår artikkel om advokathjelp ved vannskade her

Vanlige spørsmål

Hva er en naboeiendom?

I juridisk forstand er en naboeiendom alle eiendommer som blir berørt av det du gjør på egen eiendom, med tanke på støy, lukt mv.

Hva kan man gjøre når naboen tar seg til rette?

I første omgang bør du ta det opp direkte med naboen før det blir en nabotvist ut av det. Når du kan påvise at dette er gjort, kan du sende naboklage eller få saken vurdert av advokat.

Når kan man sende inn en naboklage?

Du kan når som helst sende naboklage, men det kan være greit å ta det opp direkte med naboen først. Du kan også konferere med en jurist om det er en klage det er grunnlag for å gå videre med.

Hvordan skrive et nabovarsel?

Et nabovarsel om tiltak du ønsker å foreta på egen eiendom skal være så tydelige som mulig. Beskriv hva som skal gjøres, og gi naboene en frist på to uker til å uttale seg.

 

 

Del innlegg :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Trenger du hjelp? Ta kontakt med oss i dag!

Vi er tilgjengelige for å hjelpe deg. Se mer på vår kontaktside.

Har du en eiendomssak?

Ta kontakt for en inntil 30 minutters gratis og uforpliktende førstevurdering av saken din.