+47 940 80 111

Håndverkertjenesteloven

En advokat som leser i håndverkerloven

Håndverkertjenesteloven er en lov som tar sikte på å lette forholdet mellom håndverkeren som utfører private oppdrag for deg som privatperson, og deg selv. Den gir veiledning om hvordan oppdraget skal avtales, og hva som skjer hvis arbeidet blir forsinket eller dårlig utført.

Det er likevel ikke til å unngå at det oppstår konflikter mellom den som har gjort jobben og den som har bestilt den. Advokatfirmaet Møller fører reklamasjonssaker på vegne av forbrukere, og ofte klarer vi å få til en tilfredsstillende løsning på problemet. Her følger en orientering om hva du bør vite om håndverkertjenesteloven før du bestiller et oppdrag.

Håndverkertjenesteloven er en forbrukerlov

Håndverkere er profesjonelle næringsdrivende i tillegg til at de innehar fagkompetansen for det oppdraget som skal utføres. Slik sett har de et overtak på kunden.

Håndverkertjenesteloven tar derfor sikte på å beskytte kjøpere av håndverkertjenester mot den sterkere parten i forholdet.

Det kommer blant annet fram ved at håndverkeren pålegges en omfattende veiledningsplikt over kjøper.

Håndverker har også en frarådingsplikt dersom han ser at kundens bestilling ikke oppfyller noen vesentlig funksjon eller vil bli uforholdsmessig dyr.

Håndverkerloven kan ikke fravikes til ugunst for kjøper.

Les også: Prisavslag ved funn av råteskader

Hva oppdraget kan gå ut på

Oppdrag som kommer inn under håndverkertjenesteloven beskrives i lovens innledende bestemmelser.

Det viktige her er at arbeid i forbindelse med oppføring av en ny bolig ikke kommer inn under denne loven. Her er det bustadoppføringsloven som gjelder.

Ellers omfatter den stort sett alle tjenester som utføres av rørleggere, elektrikere, murere, malere, snekkere, tømrere og andre håndverkere.

Typiske håndverkertjenester kan være

  • Reparasjoner
  • Vedlikehold
  • Installeringer
  • bygging av utendørs installasjoner som garasje, gjerder, svømmebasseng m.v.

Håndverkertjenesteloven ved mangelfullt arbeid

Hvis arbeidet ikke holder den kvaliteten man vanligvis bør kunne forvente, eller at det er brukt dårlige materialer, kan dette være en mangel du kan klage på. Det samme er selvfølgelig tilfelle hvis det avviker fra det som er avtalt.

Uriktige eller mangelfulle opplysninger om tjenesten vil også noen ganger regnes som en mangel.

Det rimelige kravet fra forbrukeren er at håndverkeren kommer og fikser det som er galt. Vedkommende har uansett rett til det før du kommer med ytterligere krav.

Du kan også holde tilbake betalingen som tilsvarer den delen som ikke holder mål.

Der retting av ulike grunner ikke blir foretatt, kan du kreve et prisavslag for det som koster det selv å utbedre mangelen, eller la noen andre gjøre jobben.

I graverende tilfeller kan du ha rett til å heve avtalen. Det betyr at du ikke skal betale. Her skal imidlertid håndverkeren få tilbake materialene som er brukt -hvis mulig.

Les også: Prisavslag som følge av muggsopp

Håndverkertjenesteloven ved forsinkelse

At arbeidet som er bestilt ikke er ferdig til avtalt tid, er heller ikke uvanlig. Hvis du skal klage, er det viktig at du får med et tidspunkt for ferdigstillelse i kontrakten. Da blir det vanskeligere for selger å utsette det.

I slike tilfeller kan du kreve at håndverkeren fullfører det han har begynt på, og holde tilbake betalingen til det er gjort.

Dersom du lider et økonomisk tap på grunn av dette, kan du også kreve erstatning.

Du kan heve hele avtalen dersom forsinkelsen må regnes for vesentlig. Håndverkeren skal i så tilfelle ha tilbake materialene han hadde tenkt å bruke til jobben.

Les også: Prisavslag ved fuktskade

Reklamasjoner

Både når det gjelder forsinkelse og mangler er det bestemmelser om reklamasjon overfor håndverker.

Felles for disse er reklamasjon skal skje innen rimelig tid etter at forbruker ble oppmerksom på forholdet. I motsatt fall kan retten til beføyelser overfor håndverkeren gå tapt.

Når det gjelder mangler er det en absolutt frist på to år for å melde fra. For arbeid på fast eiendom eller andre ting som er ment til langvarig bruk, kan fristen være opptil fem år.

Andre forhold som reguleres i håndverkertjenesteloven

Loven har i tillegg til det som er nevnt også utfyllende bestemmelser om fastsetting av pris, betalingstid, kjøpers tapsbegrensningsplikt ved erstatningskrav, forsinkelse fra kjøpersiden og andre plikter som ligger til kjøper.

Les hele håndverkertjenesteloven her

Advokat og håndverkertjenesteloven

Dessverre er det ikke alle konflikter med håndverkere som lar seg løse på rimelig vis. Det kan derfor være påkrevet med bistand for å fremme krav om prisavslag, erstatning eller heving av avtalen.

Håndverkeren kan også komme med krav om full betaling for mangelfullt utført arbeid eller motkrav som erstatning for tapt arbeidsfortjeneste.

Hvis situasjonen har låst seg med håndverkeren, kan du kontakte oss i Advokatfirmaet Møller for en gratis vurdering. Beskriv saken i kontaktskjemaet eller ring oss. Du vil da kunne få en generell konsultasjon på inntil 30 minutter.

Vi kan eventuelt ta saken videre med håndverkeren for å få til en tilfredsstillende løsning for deg, om det så er fullføring av arbeidet, retting, prisavslag, erstatning eller heving, hvis vilkårene er oppfylt for det.

Advokatfirmaet Møller tar saker over hele landet.

Kilder:

  • Hauge, Hilde: Håndverkertjenesteloven lovkommentarer. Universitetsforlaget 2022.
  • Woxholt, Geir: Håndverkertjenester. Gyldendal 2005,

Les vår artikkel om reklamasjon ved kjøp av håndverkertjenester her

Vanlige spørsmål

Hva står i håndverkertjenesteloven?

Håndverkertjenesteloven regulerer forholdet mellom profesjonelle håndverkere og de som kjøper tjenester av dem. Bestemmelsene i loven kan ikke fravikes ved avtale dersom de er til ugunst for kjøper.

Hvilke rettigheter har jeg etter håndverkertjenesteloven?

Som forbruker kan du reklamere på forsinkelse og mangler ved jobben som er gjort. Du kan kreve ferdigstillelse av arbeidet, retting av mangler, prisavslag, erstatning eller heving av avtalen.

Hva står om reklamasjon i håndverkertjenesteloven?

Reklamasjon skal alltid skje innen rimelig tid etter at forbrukeren er blitt oppmerksom på forholdet. Den absolutte fristen for å klage på mangler er to år for arbeid på ting, og fem år for arbeid på fast eiendom.

Gjelder håndverkertjenesteloven når jeg bygger hus?

Nei. For det er bustadoppføringslova som gjelder.

Del innlegg :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Har du en eiendomssak?

Ta kontakt for en inntil 30 minutters gratis og uforpliktende førstevurdering av saken din.