+47 940 80 111

Nybygg – hvilke krav har kjøper ved forsinket ferdigstillelse?

Det er mange fordeler ved å kjøpe en ny leilighet eller et nytt hus. Standarden er som regel høyere enn for brukte boliger, man har større valgfrihet med tanke på utforming av boligen, samt materialvalg. For mange er også følelsen av å eie noe helt nytt gull verdt i seg selv. Men hvilke rettigheter har du som forbruker dersom boligen ikke står klar i tide?

Dersom forsinkelsen er et faktum, kan forbrukeren for det første kreve dagmulkt – en daglig «bot», utbetalt til forbrukeren, frem til boligen står klar.

Etter bustadoppføringsloven § 18 skal denne minst utgjøre 1 promille av entreprenørens samlede vederlag. Hvis avtalen også omfatter salg av tomten boligen står på, kan derimot bøtesatsen settes ned til 0,75 promille.

Dagsmulkten skal imidlertid aldri være lavere enn en halv prosent av folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet forsinkelsen oppstod. Man må altså se hen til det beløpet som er størst. Det er dette man som forbruker kan kreve, som et absolutt minimum. Det er derimot full adgang til å avtale en høyere bøtesats i kontrakten.

Det er også viktig å huske at forbrukeren har krav på dette vederlaget selv om han ikke har lidd noe økonomisk tap.

Dersom forbrukeren derimot har lidd et økonomisk tap, som overstiger det han får dekket gjennom dagbøtene, kan han også kreve erstatning etter bustadoppføringsloven § 19. Men dette forutsetter at entreprenøren – eller noen han har engasjert til å bistå seg – har handlet grovt uaktsomt eller i strid med «redelighet og god tro».

I tidsrommet der det ikke blir utmålt dagsbot, kan forbrukeren også kreve erstatning for tap som følge av at arbeidet – eller deler av det – ikke er fullført i tide. Videre kan han kreve tap som følge av at hjemmelsovergangen ikke skjer i tide.

Forbrukeren har også rett til å holde tilbake så mye av vederlaget, at det sikrer kravet hans mot entreprenøren. Dette følger av bustadoppføringsloven § 24.

Dersom forsinkelsen er av en så grov art at det foreligger et vesentlig avtalebrudd, kan forbrukeren også heve avtalen etter bustadoppføringsloven § 20.

Ved heving skal det foretas et etteroppgjør der entreprenøren har krav på vederlag for det som er utført i samsvar med avtalen. Forbrukeren har på sin side krav på erstatning for merkostnader som følge av at nye arbeidere må inn for å fullføre arbeidet. En går ikke nærmere inn på rettsvirkningene av heving, da det vil falle utenfor grensene for denne artikkelen.

Dersom du har kjøpt bolig og ønsker juridisk bistand oppfordres du til å ta kontakt med vårt kontor. Du får da inntil 30 minutter gratis vurdering fra en av våre advokater/advokatfullmektiger som er spesialisert på tvistesaker etter omsetning av fast eiendom.

 

Del innlegg :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Har du en eiendomssak?

Ta kontakt for en inntil 30 minutters gratis og uforpliktende førstevurdering av saken din.