Advokatfirmaet Møller

+47 940 80 111

Reklamasjon ved kjøp av håndverkertjenester

En håndverker som har fått reklamasjon på en håndverkertjeneste

Reklamasjon ved kjøp av håndverkertjenester kan omfatte både forsinkelser og mangelfullt arbeid. Når du klager på håndverker er det viktig å være tydelig og bestemt, og å overholde de reklamasjonsfristene som gjelder.

Advokatfirmaet Møller har inntrykk av at det er stor usikkerhet rundt reglene om reklamasjon på håndverkertjenester. Vi har derfor laget denne guiden for hvordan du klager og hva du kan kreve av håndverkeren. Dersom du har problemer med håndverker, er du velkommen til å kontakte oss på denne siden.

Hva regnes som håndverkertjenester?

Håndverkertjenester slik de er definert i håndverkertjenesteloven, omfatter arbeid på ting og fast eiendom. Den gjelder derimot ikke for oppføring av boliger. Der er det bustadoppføringslova som kommer til anvendelse.

Typiske håndverkertjenester kan være

 • vedlikehold
 • reparasjoner
 • installering
 • ombygging
 • oppføring av garasje eller uthus

Grunner til å reklamere

Det er to grunner til å reklamere:

 • forsinkelse
 • dårlig eller mangelfullt arbeid

Det er en stor fordel å ha en skriftlig kontrakt dersom man ønsker å klage i ettertid. I en standard kontrakt skal det angis start- og sluttidspunkt for arbeidet, og det skal være en klar beskrivelse på det som skal utføres.

Beføyelser som kan rettes mot håndverker i slike situasjoner kan være

 • tilbakehold av betaling
 • krav om retting
 • krav om prisavslag
 • krav om erstatning
 • heving av kontrakten

Vi kommer nærmere tilbake til disse.

Reklamasjon på grunn av forsinkelse

Dersom det er avtalt datoer for når arbeidet skal være ferdig i kontrakten, er det lett å kunne stadfeste forsinkelse. I slike situasjoner er det viktig å reklamere umiddelbart, og ikke godta håndverkerens stadige utsettelser og forsikringer.

Det kan også fastsettes en klausul om dagmulkter i kontrakten dersom arbeidet ikke er ferdig i tide.

Reklamasjon på grunn av mangel

En mangel foreligger i hovedsak når arbeidet ikke tilfredsstiller formålet til den som har bestilt tjenesten. Det kan være kvalitativt eller kvantitativt. Et klart mangelstilfelle er der arbeidet ikke tilfredsstiller offentlige forskrifter, for eksempel våtromsnormen ved utbedring av bad.

Hva som er en mangel det er grunn til å reklamere på blir ellers ofte et stridstema mellom forbruker og tjenesteyter. Omfanget av mangelen og hvilken betydning den har for forbrukeren vil i rettspraksis måtte avgjøres etter en konkret vurdering av hvert enkelt tilfelle.

Les også: Skjulte feil og mangler ved kjøp av bolig

Slik reklamerer du på håndverkertjenester

En reklamasjon bør alltid skje skriftlig. Mange opplever at de ringer til håndverker som lover å fikse problemet, uten at det skjer noe. Har du klagd skriftlig, har det større verdi hvis konflikten føres videre.

Klagen bør videre fremsettes innen rimelig tid etter at mangelen er konstatert. Det er ikke spesifisert hva som menes med rimelig tid, men det er ingen grunn til å vente. Det er også i håndverkers interesse at en eventuell reklamasjon skjer så fort som mulig. Noen ganger kan en rask utbedring begrense mulige tap og ytterligere krav fra kunden.

Det er en absolutt klagefrist på fem år for arbeider utført på fast eiendom, og på to år for ting.

Dersom det ikke er mulig å få til en ordning mellom forbruker og tjenesteyter, kan saken bringes inn for klagenemnder eller for domstolene.

Utgangspunktet: Selger retter mangelen

Det vanlige er at håndverkeren kommer tilbake og retter opp mangelen dersom han ser at forbrukeren har en berettiget klage.

Det har han også rett til før kjøper kan komme med ytterligere krav, ifølge håndverkertjenesteloven. Håndverkeren kan da ikke kreve å få betalt ekstra for jobben med retting.

Kjøper kan imidlertid motsette seg retting dersom dette fører til store ulemper for ham, eller han ellers har gode grunner til det.

Tilbakehold av kjøpesummen

Både i forbindelse med forsinkelse og ved mangel kan kjøper holde tilbake betalingen. Da får ikke håndverkeren pengene før arbeidet er fullført på en tilfredsstillende måte. Det sikrer pengene dine og håndverkeren får ekstra motivasjon til å gjøre seg ferdig.

Når det gjelder mangel kan du imidlertid ikke holde tilbake mer enn det prisen på mangelen utgjør. Holder du tilbake hele betalingen i slike tilfeller, vil det anses som mislighold fra kjøper.

Krav om prisavslag

Dersom retting ikke foretas, eller ikke er aktuelt, vil kjøper kunne kreve et prisavslag. Det vil normalt være det som det koster å utbedre den aktuelle mangelen.

Det skal dog være et visst samsvar mellom prisavslaget og mangelens betydning. Koster det uforholdsmessig mye å fikse en bagatell, vil det være urimelig å kreve fullt prisavslag.

Les også: Prisavslag ved mangler på eiendom

Krav om erstatning

Erstatning kan kreves når du får ekstra utgifter på grunn av mangelen eller forsinkelsen. Dersom håndverkeren gjør skade på eiendommen din under arbeidet, vil det likeledes være et erstatningsansvar for dette.

Håndverkeren er også ansvarlig for sine medhjelpere. Han kan ikke henvise kjøper til å avkreve en annen person så lenge skaden har skjedd ved utførelse av det arbeidet han har kontrakt på.

Heving av kontrakten

Som en siste mulighet gir håndverkertjenesteloven kjøperen anledning til å heve kontrakten. Det vil si at arbeidet avlyses, og håndverkeren får ikke betaling.

Det skal et vesentlig mislighold til for at kontrakten skal kunne heves. Dersom håndverkeren aldri kommer og gjør jobben han har påtatt seg, kan det være en slik grunn. Ellers vil det være når mangelen er så graverende at arbeidet blir uten verdi for kjøper.

For å kunne heve et kjøp, kreves det som regel at andre beføyelser som retting, prisavslag eller erstatning ikke gir et tilfredsstillende resultat.

Dersom kontrakten heves etter at arbeidet er påbegynt, kan det hende kjøper likevel må betale for det som faktisk er gjort.

Konsekvensen av heving er at håndverker ikke får betalt eller må levere tilbake penger. Han har derimot rett til å få tilbake materialene som er brukt i jobben, hvis det er praktisk mulig.

Les også: Heving av boligkjøp

Advokathjelp ved reklamasjon på håndverker

Det er lett å føle seg overkjørt av en håndverker hvis du prøver å klage på arbeidet hans. Ser du at det ikke fører fram, kan det hende du trenge advokathjelp.

Advokatfirmaet Møller har assistert mange forbrukere og håndverkere i forbindelse med reklamasjoner. Det gjør at vi raskere kan se omfanget og konsekvensene av mangler ved jobben. Prissetting av prisavslag eller erstatningskrav er også noe som krever rutine – som vi besitter.

Vi prøver så langt det er mulig å løse sakene utenfor rettsvesenet, men av og til blir dette løsningen.

Kontakt Advokatfirmaet Møller på 940 80 111 hvis du har en reklamasjonssak under oppseiling. Du kan også sende oss en epost eller bruke kontaktskjemaet på siden vår.

Kilder:

Lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere (håndverkertjenesteloven)

 

Vanlige spørsmål

Hva er en håndverkertjeneste?

Håndverkertjenester er arbeid som utføres på ting eller eiendommer, som reparasjoner eller installasjoner. Håndverkertjenester reguleres av håndverkertjenesteloven.

Hvordan reklamere på håndverkere?

I første omgang sender du en skriftlig reklamasjon. Hvis det ikke hjelper kan du sende saken til Forliksrådet eller inn for klagenemnder.

Hva gjør jeg hvis håndverkeren ikke kommer?

Hvis ikke håndverkeren kommer kan du reklamere på grunn av forsinkelse. Dersom arbeidet ikke blir fullført kan du kreve prisavslag eller heve avtalen.

Hva er fristen for å klage på håndverkertjenester?

Del innlegg :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Trenger du hjelp? Ta kontakt med oss i dag!

Vi er tilgjengelige for å hjelpe deg. Se mer på vår kontaktside.

Har du en eiendomssak?

Ta kontakt for en inntil 30 minutters gratis og uforpliktende førstevurdering av saken din.