+47 940 80 111

Hva dekker forsikringen ved lekkasje fra tak?

Beskrivelse av hva boligkjøperforsikringen dekker dersom det er lekkasje fra tak.

Opplever du lekkasje fra tak etter å ha kjøpt bolig, kan boligkjøperforsikringen dekke advokatutgifter i sakens anledning. Du kan ha rett på prisavslag eller erstatning fra selger. I svært alvorlige tilfeller kan du også heve kjøpet.

Lekkasje fra tak – et vanlig problem

Det er ingen god følelse når du kjenner det drypper fra taket. Hvis det har gått så langt, kan du også regne med at vann også har trengt inn i andre deler av bygningen og forårsaket skader.

Vannskader etter lekkasje fra tak vil heller ikke alltid dekkes av boligforsikringen. Taket er en del av huseiers vedlikeholdsoppgaver, og er ikke disse utført, ligger han dårlig an. Boligforsikringen vil gjerne dekke følgeskader, men ikke nødvendigvis utbedring av selge taket.

For en huskjøper med utett tak reiser det seg da et spørsmål om hva tidligere eier har gjort i denne forbindelse.

Når er lekkasje fra tak en mangel?

For å rette krav mot tidligere eier, må det påvises at det forelå en mangel ved boligen på overtakelsestidspunktet.

Dersom det kan påvises at det var en taklekkasje, og det ikke var opplyst noe om dette ved salget, går dette i klar retning av en mangel.

For boliger solgt før 2022 var det vanlig med en solgt som den er – klausul. Denne begrenset selgers ansvar for skjulte mangler. Det er likevel mulig å rette krav mot selger dersom taklekkasjen fører til at boligen er i dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingslovens § 39(1).

Brudd på selgers opplysningsplikt er uansett å regne som en mangel.

“Eigedomen har ein mangel dersom kjøparen ikkje har fått opplysning om omstende ved eigedomen som seljaren kjente eller måtte kjenne til, og som kjøparen hadde grunn til å rekne med å få”

(Avhendingslovens § 3-7)

Kravene til undersøkelse av tak i tilstandsrapporten

Fra 2022 er det i forbrukerforhold ikke lenger mulig å selge boligen som den er. I stedet er det laget en forskrift om hva som skal undersøkes i en tilstandsrapport som bør legges ved salgspapirene. På den måten kan selger og kjøper bedre sikre seg mot at det dukker opp skjulte mangler ved tak eller andre ting etter overdragelsen, og dermed unngå mangelskrav.

Tilstandsrapporten utferdiges av spesielt bygningssakkyndige. Hva og hvordan du skal undersøke er utførlig beskrevet i forskriften. 

Hvis konklusjonen på undersøkelsen av denne bygningsdelen er tilstandsgrad 0  eller tilstandsgrad 1, bør kjøper føle seg trygg på at det ikke er overhengende fare for lekkasje. Med tilstandsgrad 2 eller 3 vil det være en del som krever avklaring av hvilke arbeider som bør utføres i forbindelse med taket.

Bygningssakkyndige er ansvarlig for feil i rapporten, og kan være erstatningsansvarlig på linje med selger for mangler som ikke er avdekket.

Prisavslag eller erstatning på grunn av lekkasje fra tak

Når vi snakker om skader ved taklekkasje, gjelder det både selve taket og følgeskader av vannet som trenger inn i boligen.

Kjøper kan da typisk kreve et prisavslag for det utette taket, og erstatning for utbedring av de skadene som er påført på grunn av dette.

Kravet mot selger bør rettes så fort som mulig etter at lekkasjen er oppdaget. Det vil si etter maks to-tre måneder.

Boligkjøperforsikringen ved lekkasje fra tak

Boligkjøperforsikringen er en forsikring du kjøper av eiendomsmegler. Forsikringen dekker ikke kostnadene til utskifting eller utbedring av tak, men gir rett til juridisk bistand i krav mot selgeren av den aktuelle boligen.

Du vil også kunne få dekket juridisk bistand gjennom en vanlig innboforsikring, men her er bistanden begrenset oppad til 100 000 kroner. Du må også betale egenandel på 20 %.

Det er viktig å huske at du kan velge egen advokat og kombinere rettshjelpsdekningene i disse to forsikringene. Boligkjøperforsikringen din dekker også kostnadene ved bruk av egen advokat, men da gjerne begrenset til en viss timesats. Denne er gjerne satt såpass lavt at du ikke kan regne med full dekning av advokatkostnadene gjennom denne forsikringen alene. Men du kan da ha krav på å få dekket de overskytende utgiftene gjennom rettshjelpsdekningen i innboforsikringen. 

Kontakt Advokatfirmaet Møller ved lekkasje fra tak

Det er mye teknisk sjargong i saker med lekkasje fra tak. Man må vurdere håndverkerens arbeid, bygningssakkyndiges evaluering av denne og om det er mangler som gir rett til prisavslag eller erstatning. De fleste boligselgere tegner boligselgerforsikring og overlater behandlingen av kravet til spesialiserte advokater ansatt av forsikringsselskapene som selger slike forsikringer. Da trenger du også en spesialisert advokat som kan bistå deg.

Advokatfirmaet Møller har behandler mange saker som dreier seg om taklekkasjer. Vi ser ofte fort om det dreier seg om en mangel som gir grunnlag for krav mot selger. Har du boligkjøperforsikring eller innboforsikring kan du få dekket kostnadene.

Det gjelder å handle raskt hvis du oppdager en vannskade. Kontakt oss i dag og fortell hva som har skjedd. Vi kommer tilbake til deg så fort som mulig.

Kilder

Vanlige spørsmål

Dekker boligkjøperforsikringen lekkasje fra tak?

Boligkjøperforsikringen dekker ikke lekkasje fra tak direkte, men gir rettshjelp i forbindelse med krav mot selger.

Hvilke skader oppstår ved lekkasje fra tak?

Utover skader på selve taket, kan det oppstå følgeskader med fukt, vann og råte i andre deler av bygningen.

Hvor lang levetid har et tak?

Tak som er laget i overensstemmelse med kravene beregnes å ha en levetid på mellom 20 og 40 år. Dette varierer imidlertid veldig fra tak til tak, og avhenger blant annet av hvor godt det har blitt konstruert, hvilke belastninger det har blitt utsatt for og hvor godt taket har blitt vedlikeholdt.

Del innlegg :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Har du en eiendomssak?

Ta kontakt for en inntil 30 minutters gratis og uforpliktende førstevurdering av saken din.