Advokatfirmaet Møller

+47 940 80 111

Våtrom – forskjellen på våtromsnormen og forskriftskrav

Våtrom - forskjellen på våtromsnormen og forskriftskrav

Våtromsnormen er en bransjenorm for hvordan man kan sikre utforming av våtrom som holder høy kvalitet og har lang varighet. Det er frivillig om man vil følge våtromsnormen eller ikke. Forskriftskrav til våtrom etter byggteknisk forskrift (TEK17) oppstiller krav i form av offentligrettslig regulering. Disse kravene må være oppfylt.

Innledning

I dagligtale bruker vi norm om en uskreven regel som ikke har noen rettslig funksjon. Med en forskrift mener vi derimot en skrevet regel som har en rettslig funksjon. I en forskrift kan man pålegge plikter som må følges. Slik er det også med våtromsnormen og forskriftskrav til våtrom. Våtromsnormen er ikke lovfestet, og man har ikke plikt til å følge våtromsnormen når man bygger våtrom. Forskriftskravene til våtrom i Byggteknisk forskrift (TEK17) stiller derimot opp en rekke minimumskrav for våtrom som skal være oppfylt. Disse minimumskravene kan man altså ikke velge selv om man vil oppfylle eller ikke.

Hva er våtromsnormen?

Byggebransjens våtromsnorm forkortes BVN. Våtromsnormen er en såkalt bransjenorm, som betyr at den gir retningslinjer for byggebransjen om utformingen av våtrom. Våtromsnormen har som formål å bidra til bedre kvalitet på våtrom, både hva gjelder våtrommets funksjon og levetid. 

Våtromsnormen er inndelt i seks kapitler og omhandler en rekke temaer som administrasjon, planlegging, konstruksjoner, installasjoner, materialer, produkter, kvalitetssikring og dokumentasjon.

Hva er poenget med våtromsnormen?

Som nevnt tidligere har våtromsnormen som formål å heve kvaliteten på våtrom. I tillegg gir den gode forslag til hvordan kravene som stilles i byggteknisk forskrift (TEK17) kan oppfylles på en god måte. Hvis man ønsker å følge våtromsnormen, stilles det også krav til en sterkere kvalitetssikring og ikke minst dokumentasjon av arbeidene som utføres på våtrommet, enn det som stilles etter byggteknisk forskrift (TEK17).

Det er mulig å kontraktfeste at våtromsnormen skal brukes i forbindelse med arbeid på et våtrom. Dette, i kombinasjon med at prosjekteringen utføres riktig, kan benyttes som et bevis på at våtrommet tilfredsstiller kravene i byggteknisk forskrift. Når man avtalefester bruk av våtromsnormen i kontrakt vil normen kunne gi rettigheter og pålegge forpliktelser gjennom avtalen. Dette kan bidra til å sikre god kvalitet i et våtrom, ettersom våtromsnormen blant annet bruker egne godkjenningsordninger og kvalitetssikringer for produkter og materialer som kan brukes i våtrom etter denne normen.

Våtromsnormen er også i stadig utvikling, og oppdateres i tråd med nye innovasjoner på fagfeltet.

Trenger du hjelp til å forstå hva kontraktsfestet bruk av våtromsnormen innebærer? Ta kontakt med oss så hjelper vi deg.

Hva er forskriftskrav?

Byggteknisk forskrift (TEK17) stiller krav til hvordan våtrom skal utformes. Kravene i byggteknisk forskrift må være oppfylt for at et byggetiltak skal bli godkjent. Man kan altså ikke velge om man vil følge disse kravene eller ikke, så fremt man ikke er unntatt kravene gjennom en dispensasjon. Byggteknisk forskrift (TEK17) har som formål å sikre en viss minimumstandard. Når det gjelder våtrom er det blant annet viktige hensyn til helse og et sikkert inneklima som begrunner de gjeldene kravene til utforming. 

I byggteknisk forskrift (TEK17) stilles det som kalles funksjonskrav. Tanken bak dette er at forskriften bestemmer hva slags funksjon som skal oppnås i bygget, så kan man selv velge hvilken løsning man vil benytte for å oppfylle det aktuelle funksjonskravet. 

Når det gjelder våtrom så kan disse funksjonskravene oppfylles ved å benytte det som kalles preaksepterte ytelser. En preakseptert ytelse er en konkret løsning for hvordan et funksjonskrav kan oppfylles. Direktoratet for byggkvalitet har gitt en egen veiledning om ulike preaksepterte ytelser som fyller funksjonskravene for våtrom. Her vil også våtromsnormen vise ulike løsninger som er i tråd med kravene etter byggteknisk forskrift (TEK17).

Har du flere spørsmål om kravene som stilles i byggteknisk forskrift (TEK17)? Våre eksperter på regelverket står klare til å hjelpe deg.

Hva er forskjellen?

Byggteknisk forskrift (TEK17) stiller minimumskrav til utformingen av våtrom, mens våtromsnormen flere steder har strengere krav enn forskriften. Videre er våtromsnormen utformet av byggebransjen selv, gjennom den ideelle organisasjonen Fagrådet for våtrom, og forskningsinstituttet og stiftelsen SINTEF, mens byggteknisk forskrift (TEK17) er en offentligrettslig regulering. Som nevnt er byggteknisk forskrift (TEK17) et lovverk som må følges, mens våtromsnormen er en frivillig bransjenorm som først og fremst skal heve kvaliteten på våtrom.

Våtromsnormen er en bransjestandard som man må abonnere på for å få tilgang til, som gir gode forslag til hvordan man kan tilfredsstille kravene i byggteknisk forskrift (TEK) på en kvalitetsmessig god måte. 

Byggteknisk forskrift (TEK17) er en offentligrettslig regulering som stiller visse funksjonskrav, men spesifiserer ikke alltid helt konkret hvordan man kan gjennomføre tiltak for å tilfredsstille disse funksjonskravene. Derfor er det fint for byggebransjen og forburkeren å ha våtromsnormen som et supplement for å heve og sikre kvaliteten på utførelsen av våtromsarbeid. Er du usikker på hvordan ditt våtrom bør utformes? Ta kontakt med oss så gir vi deg gode råd og veiledning.

Vi hjelper deg

Det stilles mange krav til våtrom, og regelverket kan være overveldende å sette seg inn i. Dersom du er usikker på hvilke krav som stilles til våtrom, og hvordan du kan tilfredsstille disse kravene i din bolig, anbefaler vi at du tar kontakt med oss. Våre erfarne eksperter på området gir deg skreddersydd veiledning for din situasjon. 

Ønsker du at våtrom i din bolig skal være av høy kvalitet og ha lang varighet kan det være lurt å vurdere å benytte seg av våtromsnormen. Vi hjelper deg, dersom du ønsker å kontraktsfeste en avtale om bruk av våtromsnormen for ditt våtrom.

Vi hjelper deg å orientere deg i hvilke krav du må følge, og hva som anbefales av erfarne bransjeaktører hva gjelder våtrom av høy kvalitet.  

Vi har erfaring med dette regelverket, så ikke nøl med å ta kontakt dersom du trenger å oppklare dine spørsmål rundt krav til våtrom og sikkert inneklima.

Vanlige spørsmål

Hva er våtromsnormen?

Våtromsnormen er en bransjenorm, som betyr at den gir retningslinjer for byggebransjen om utformingen av våtrom. Formålet med våtromsnormen er å sikre at våtrom holder høy kvalitet og har lang varighet.

Hva er forskriftskravene?

Byggteknisk forskrift (TEK17) stiller minstekrav til hvordan våtrom skal utformes. Kravene må følges, det er ikke frivillig om man vil følge dem eller ikke.

Hva er forskjellen på våtromsnormen og forskriftskravene?

Byggteknisk forskrift (TEK17) stiller minimumskrav til utformingen av våtrom, mens våtromsnormen flere steder har strengere krav enn forskriften og har som formål å sikre høy kvalitet på våtrom.

Kan våtromsnormen kontraktsfestes?

Man kan kontraktfeste at våtromsnormen skal gjelde når det utføres arbeid på et våtrom. Dette kan benyttes som et bevis på at våtrommet tilfredsstiller kravene i byggteknisk forskrift.

 

Kilder

https://www.byggforsk.no/side/245/hva_er_byggebransjens_vaatromsnorm

https://snl.no/Byggteknisk_forskrift_(TEK)

https://www.dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/13/vi/13-15

Del innlegg :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Trenger du hjelp? Ta kontakt med oss i dag!

Vi er tilgjengelige for å hjelpe deg. Se mer på vår kontaktside.

Har du en eiendomssak?

Ta kontakt for en inntil 30 minutters gratis og uforpliktende førstevurdering av saken din.