+47 940 80 111

Hvordan klage på en tilstandsrapport: En trinnvis guide

Et ektepar får hjelp fra en advokat til å klage på en tilstandsrapport.

Er du misfornøyd med tilstandsrapporten som er utarbeidet på boligen du har kjøpt eller solgt? Kanskje du ønsker å kreve erstatning? Her kan du lese hvordan du går fram når du klager på tilstandsrapporter laget av takseringsfirmaer eller bygningssakkyndige, og når du kan ha behov for advokat.

Hva er galt med tilstandsrapporten?

For det første må du ha klart for deg hvorfor du mener at tilstandsrapporten ikke holder mål når du klager.

Hva som skal stå i en tilstandsrapport er nedfelt i en detaljert forskrift. Det omfatter vurderinger av alle deler av boligen, og inkluderer hulltaking for å sjekke fuktproblemer samt oppmåling av areal. 

Problemområder skal beskrives med årsak og konsekvenser dersom de ikke utbedres. Rapporten skal også gi et anslag på hva det vil koste å bringe forholdet i godkjent stand. Det er videre et krav om klart språk i rapporten, slik at også de som ikke er videre bygningskyndige skal forstå det som står i den.

Når du formidler hva du mener er galt i rapporten, er det derfor lurt å henvise til forskriften. Den kan gjerne brukes som en sjekkliste.

Hva ønsker du med klagen?

Dernest bør du presisere hva du ønsker med å klage.

Dersom du som kjøper får betydelige ekstra kostnader til utbedring eller vedlikehold på grunn av ting som burde ha vært beskrevet i rapporten, er det nærliggende å kreve erstatning.

Selgeren som har bestilt og betalt rapporten, har selvfølgelig også rett til å forvente et solid håndverk. En tilstandsrapport koster tross alt mellom 7000 og 25 000 kroner. Her kan selger be om en ny rapport eller kreve pengene tilbake.

Kontakt først den som har laget tilstandsrapporten

I alle forbrukersaker er det en generell regel at man tar opp saken med den som har levert varen eller tjenesten før saken bringes inn for klageorganer eller for domstolene.

På den måten kan man kanskje få en avklaring på et tidlig tidspunkt. I det minste får du motpartens syn på klagen, og kan bygge din videre argumentasjon deretter.

Vi anbefaler at det sendes et formelt brev eller epost til den sakkyndige som har laget tilstandsrapporten. 

Presiser hva du mener er feil med tilstandsrapporten, og de følger det har for deg. Du behøver foreløpig ikke å presisere erstatningskravet.

Klage til Takstklagenemnda

Det finnes en egen reklamasjonsnemnd for takstmenn (bygningssakkyndige). Alle forbrukere som har rettslig interesse i en takst eller tilstandsrapport, kan sende en klage hit.

Det er imidlertid noen vesentlige begrensninger for hva nemnda kan ta stilling til. For det første tar den kun imot klager på takseringsfirmaer som er medlemmer i bransjeorganisasjonen Norsk Takst (tidligere Norges Takseringsforbund). Enda viktigere er det imidlertid at den ikke tar stilling til erstatningskrav.

Det som blir behandlet i nemnda er hvorvidt takstpersonen har utført oppdraget i tråd med “god takstmannsskikk», Det vil si om de normene som er etablert i bransjen er oppfylt, og i samsvar med forskriften. Videre vil den ta stilling til disiplinære beføyelser overfor personene det gjelder.

En kjøper kommer altså ikke i mål med sitt erstatningskrav her. En kritikk eller beføyelse mot takstmannen kan være et grunnlag å bygge videre på. men forbrukeren må vurdere om dette er verdt å bruke tid på dette i stedet for å sende saken direkte til retten.

Sende saken til forliksrådet

Etter at du har fått en tilbakemelding på ditt krav til bygningssakkyndige, kan du sende en forliksklage. En forliksklage skal sendes til ditt lokale forliksråd. Adressen finner du på nettsiden til Politiet.no.

Vær oppmerksom på at forliksrådets medlemmer normalt ikke besitter spesiell fagkunnskap. De vil ofte, som navnet tilsier, prøve å megle fram et forlik. Ettersom du her står overfor profesjonelle parter, nemlig takstmannen eller dennes forsikringsselskap, risikerer du å få et dårlig forlik hvis du ikke selv møter med en profesjonell medhjelper.

Bemerk også at dersom kravet er over 200 000 kroner, og begge parter er representert ved advokat, kan saken sendes til tingretten uten forutgående behandling i forliksrådet.

Behandling i domstolene

Ordinær domstolsbehandling er siste trinn. Her kan du som kjøper få endelig dom for et krav om erstatning. Dersom motparten er et forsikringsselskap, vil normalt utbetaling skje straks dommen er rettskraftig.

Ulempen er at det kan ta lang tid før saken kommer opp for tingretten, og at det koster mye. Får du medhold i ditt krav, kan domstolen avsi kjennelse for at dine saksomkostninger, herunder advokatutgifter, skal dekkes av motparten.

Dommer som er avsagt i tingretten kan ankes til lagmannsretten, og deretter til Høyesterett.

Advokat 

Det skjer selvsagt ikke hver dag at takstmannen uforbeholdent innrømmer en feil og utbetaler erstatning eller på annen måte etterkommer forbrukerens krav.

Selv om man forhåpentlig kan unngå domstolene, må det gås noen runder. 

Med en advokat som bistår deg vil du få en vurdering av hva som er mulig å oppnå, unngå trenering fra motparten og ikke minst få avdekket dårlige forliksforslag,

Advokatfirmaet Møller har ført flere saker på vegne av kjøpere mot selgere, eiendomsmeglere og takstmenn. Ta kontakt med oss i dag, og få en uforpliktende uttalelse om din sak. Videre advokathjelp vil i slike saker kunne dekkes av innboforsikringen.

Kilder:

Vanlige spørsmål

Hvor kan jeg klage på en tilstandsrapport?

I første omgang sender du klagen til den som har laget rapporten. Hvis det ikke løser seg med det, kan du klage til takstklagenemnda eller engasjere advokat.

Hvem er ansvarlig for feil i en tilstandsrapport?

I første omgang er det bygningssakkyndige som har skrevet rapporten som også er ansvarlig for innholdet, og dermed eventuelle feil. Selger av boligen vil imidlertid også være ansvarlig overfor kjøper dersom rapporten ikke stemmer.

Hvilke regler gjelder for tilstandsrapporter?

Reglene om tilstandsrapporter finner du i forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

Del innlegg :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Har du en eiendomssak?

Ta kontakt for en inntil 30 minutters gratis og uforpliktende førstevurdering av saken din.