+47 940 80 111

Våtromsskader og erstatningskrav: Hva dekker boligkjøperforsikringen?

Våtromsskader og erstatningskrav: Hva dekker boligkjøperforsikringen?

Våtromsskader er et hyppig forekommende fenomen ved boligkjøp med påfølgende erstatningskrav mot selger. Boligkjøperforsikringen kan da dekke utgifter til advokat, men ikke selve utbedringen av skadene.

Hva er vanlige våtromsskader?

Kjedelig nok er det mange som har måttet stifte kontakt med våtromsskader. Vann eller fukt legger seg på vegger og gulv, og skaper store problemer. Det er også mye en ikke kan se med det blotte øye når man kjøper bolig.

Innvendig fukt i vegger og gulv er en slik. Manglende fall i sluket er en annen. Hertil kommer andre feil i konstruksjonen og i membransystemer.

Dersom badet er laget i tråd med gjeldende forskrifter, bør man likevel forvente en levetid på 30-50 år. Skadepotensialet er naturlig nok vesentlig større jo eldre bygningen er

Når kan du kreve erstatning fra selger for våtromsskader?

Dersom våtromsskaden hadde sin opprinnelse i selgers eiertid, kan du ha rett på erstatning fra selger eller dennes forsikringsselskap.

Etter en lovendring i 2022 kan selger ikke lenger selge boligen som den er. Det følger av en ny bestemmelse i avhendingslovens § 3-9(1):

“Endå om eigedomen er selt «som han er» eller med liknande allment atterhald, har eigedomen ein mangel der dette følgjer av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også ein mangel dersom han er i vesentleg ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles”.

§§ 3-7 og 3-8 omhandler selgers opplysningsplikt, om manglende eller uriktige opplysninger om eiendommen.

I tråd med denne lovendringen er det også utarbeidet en utfyllende forskrift om tilstandsrapporter som bør følge med ved salg av bolig. Den skal i mye større grad enn ved tidligere kunne påvise mangler eller skader – også på våtrom.

Kjøper forutsetter å ha mottatt informasjon som fremkommer av denne. Det som er beskrevet her kan han dermed heller ikke kreve erstatning for.

Gir bygningssakkyndige feilaktige opplysninger eller har han ikke fulgt de prosedyrer for undersøkelsen som er beskrevet i forskriften, blir han derimot erstatningsansvarlig for kjøpers tap som følge av dette. Kjøper kan i slike tilfeller kreve både selger og bygningssakkyndige.

Kan boligkjøperforsikringen sikre deg ved våtromsskader?

Med en boligselgerforsikring vil forsikringsselskapet betale ut prisavslag eller erstatning for våtromsskader til kjøper hvis det er berettiget.

Det gjør ikke en boligkjøperforsikring.  Det er kun en rettshjelpsforsikring som dekker juridisk bistand i saken. Du vil få hjelp til en advokat, som i sin tur må vinne saken på dine vegne før du kan kreve erstatning.

Dersom selger har egen forsikring, vil selskapet betale. I motsatt fall må selger selv avkreves. Her er det en viss risiko for at selger ikke lenger har penger til å betale.

Du er dermed ikke like godt sikret med en boligkjøperforsikring som selger er med sin boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring eller innboforsikring

En vanlig innboforsikring har også en rettshjelpsforsikring som trer i kraft i saker om boligkjøp. Spørsmålet er da om du trenger boligkjøperforsikringen i tillegg.

Boligkjøperforsikringen tilbys standardmessig av eiendomsmegler som selger boligen. Megleren får provisjon fra forsikringsselskapet som selger deg forsikringen. Han vil derfor anstrenge seg for å fortelle hvorfor du trenger boligkjøperforsikringen.

En boligkjøperforsikring er en engangsutgift. Den har blitt kritisert fra blant andre Huseierne og Forbrukerrådet fordi forsikringsselskapene i et stort antall saker anbefaler kjøperne å ikke gå videre med saken.

En boligkjøperforsikring har imidlertid større rammer og mindre egenandel enn innboforsikringen.

Vi anbefaler boligkjøpere å tegne boligkjøperforsikring, men dersom forsikringsselskapet ikke vil gå videre med saken din – eller dersom du er misfornøyd med hvordan saken blir håndtert – har du rett til å kontakte egen advokat for å føre saken din. De fleste av kundene våre har tegnet boligkjøperforsikring, men valgt å benytte en av våre advokater fremfor forsikringsselskapets.

De beste advokatene for våtromsskader

Ikke alle advokater kan våtrom. Det bør man for å kunne vurdere mangler ved membran eller konstruksjon.

Det er samtidig et regelverk for bygging og rehabilitering av våtrom, i form av forskrifter og byggebransjens egen våtromsnorm. Det er også en forskrift som sier hvordan bygningssakkyndige skal gå fram for å avdekke fuktskader og andre mangler i våtrom. 

En advokat som jobber med våtromsskader bør kunne evaluere fagfolkenes og de bygningssakkyndiges arbeid for å avdekke erstatningsansvar.

Advokatfirmaet Møller – Spesialister på boligsaker

Eiendomsrettsadvokatene i Advokatfirmaet Møller fører årlig en lang rekke eiendomstvister. En betydelig andel av disse omhandler våtromsskader og erstatningskrav i forbindelse med dette.

Vår lange erfaring og kompetanse på området gir raskere avklaring og bedre resultater.

Ta kontakt med oss i dag for en uformell og uforpliktende vurdering. Vi kan også se hva forsikringene dine dekker og gi et anslag over kostnadene.

Kilder:

Vanlige spørsmål

Hvor lenge bør badet vare?

I følge SINTEF bør bad bygget i tråd med forskriftene bør holde fra 30 til 50 år uten betydelige problemer. I forbindelse med erstatningskrav for våtromsskader, er dette imidlertid bare ett av flere momenter. Dessverre har domstolene i en rekke saker (feilaktig) lagt til grunn at våtrom har en antatt levetid på 20 år.

Dekker boligkjøperforsikringen våtromsskader?

Nei, boligkjøperforsikringen dekker ikke våtromsskader direkte. Den kan imidlertid dekke advokathonorar og andre sakskostnader med å kreve erstatning fra selger.

Hvor fort må jeg fremme krav overfor selger når jeg har oppdaget en våtromsskade?

Krav mot selger i forbindelse med boligkjøp må meldes innen to-tre måneder etter at du burde ha oppdaget skaden, og ikke senere enn fem år etter at kjøpet fant sted.

Del innlegg :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Har du en eiendomssak?

Ta kontakt for en inntil 30 minutters gratis og uforpliktende førstevurdering av saken din.