Advokatfirmaet Møller

+47 940 80 111

Misfornøyd med advokat fra boligkjøperforsikring?

En mann som er misfornøyd med advokaten fra sin boligkjøperforsikring

Hvis du er misfornøyd med advokaten du har fått tildelt gjennom boligkjøperforsikringen, kan du bytte til en ekstern advokat. Du er ikke forpliktet til å bruke forsikringsselskapets advokat.

Her ser vi nærmere på hva slags forhold som kan forårsake en slik misnøye, og hva du gjøre med det. Dersom du ønsker å bytte advokat, kan du ta kontakt med Advokatfirmaet Møller direkte fra denne siden.

Hva hjelper boligkjøperforsikring mot?

Boligkjøperforsikringen skal dekke rettslige kostnader i forbindelse med klagemål mot selger etter kjøp av bolig. I motsetning til selgers eierskifteforsikring dekker den ikke selve erstatningen eller et prisavslag. Det må fortsatt dekkes direkte av selger eller dennes forsikringsselskap.

Når det er sagt, kan også rettshjelpskostnadene utgjøre store beløp. Det er spesielt tilfelle der det står mye på spill, og saken ikke kan løses med forlik.

Tunge saker i forbindelse med boligkjøp kan være oppdagelse av skadedyr, vannlekkasjer, fuktskader eller konstruksjonsfeil.

Utgangspunkt: Du får tildelt advokat fra forsikringsselskapet

Det er viktig å ta affære med en gang du oppdager en feil eller mangel ved boligen du har kjøpt. Kontakt forsikringsselskapet hvor du har tegnet boligkjøperforsikringen umiddelbart.

Vanlig prosedyre er at selskapet da utnevner en av sine egne jurister eller advokater for å bistå deg. I et selskap som hovedsakelig befatter seg med akkurat dette temaet, finnes det selvfølgelig også mye ekspertise. Problemet er at denne personen også må ta sin arbeidsgivers interesser i betraktning. Det kan sette begrensninger for hjelpen de er villige til å gi deg.

Dersom du ønsker en advokat som ikke står på forsikringsselskapets lønningsliste, kan du allerede nå velge en ekstern advokat, og få kostnadene dekket av forsikringsselskapet.

Bytte av advokat

Det vanlige er kanskje at man etter å brukt forsikringsselskapets advokat en stund, føler på at saken ikke helt tar den retningen man ønsker. De kan også virke som selskapet unnlater å bruke for mye ressurser på saken din.

Det er en enkel sak å bytte advokat fra boligkjøperforsikring. Du bare tar kontakt med et advokatfirma med kompetanse på eiendomsrett. De vil ordne det praktiske med overføringen av saken til sitt kontor.

Klage til Finansklagenemda når du er misfornøyd med advokat fra boligkjøperforsikring

Dersom du er misfornøyd med forsikringsselskapets behandling av din sak eller de avgjørelser som er fattet, har du anledning til å klage til Finansklagenemnda. Der kan de da fatte en avgjørelse som selskapet må rette seg etter.

Mange slike klager går på at forsikringsselskapet krever en sannsynlighetsovervekt for at saken din vil vinne fram for domstolene før de innvilger hjelp til prosessuelle skritt.

Flere uttalelser fra nemnda går i retning av at forsikringsselskapene praktiserer dette vilkåret for strengt. Slik sett er det mange omtvistede saker som godt kunne ha falt ned i brukers favør dersom de hadde blitt prøvd i retten.

Velg din advokat med omhu

Dersom du søker etter en ekstern advokat er det viktig at du finner et advokatfirma som har spesialisert seg på eiendomsrett. De fleste rettsområder er i dag så omfattende at det kreves inngående kunnskaper om det konkret emnet, og helst også lang praksis.

Advokatfirmaet Møller har fra starten siktet seg inn på konflikter og konfliktløsning relatert til eiendomshandler, i særdeleshet kjøp og salg av bolig.

Dersom du føler du har et problem med din saksbehandler eller forsikringsselskapets utkast til løsning, ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering. Vi kan også være behjelpelige med å påklage forsikringsselskapet til Finansklagenemnda.

Kilder:

 

Vanlige spørsmål

Hva kan jeg gjøre hvis jeg er misfornøyd med advokat fra boligkjøperforsikring?

Du har rett til å bytte til ekstern advokat, og fortsatt få dekket salæromkostningene fra forsikringsselskapet. Advokatfirmaet vil ordne formalitetene ved overføringen.

Hvordan bytter jeg advokat?

Du kan ta kontakt med Advokatfirmaet Møller. Vi ordner med å få oversendt sakspapirene fra forsikringsselskapet til oss.

Hvor mye dekker boligkjøperforsikringen?

Det er ingen beløpsgrense, men forsikringsselskapet kan beslutte å avvise å ta saken for retten dersom det ikke har tro på at du vil vinne fram. Det kreves en såkalt sannsynlighetsovervekt i slike tilfeller.

Del innlegg :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Trenger du hjelp? Ta kontakt med oss i dag!

Vi er tilgjengelige for å hjelpe deg. Se mer på vår kontaktside.

Har du en eiendomssak?

Ta kontakt for en inntil 30 minutters gratis og uforpliktende førstevurdering av saken din.