+47 940 80 111

Prisavslag som følge av muggsopp

Muggsopp som førte til et prisavslag

Mange boligkjøpere kan i ettertid ha et rettmessig krav på prisavslag som følge av muggsopp. Det fordrer at skaden var til stede på overdragelsestidspunktet, og ble oppdaget først etterpå av kjøperen.

Her kan du lese om skadevirkningene av muggsopp og hvordan du fremmer et økonomisk krav mot selger, eller forsikringsselskapet hans hvis han har boligselgerforsikring. Trenger du hjelp til å vurdere et mulig fremstøt i forbindelse med muggsopp eller andre mangler ved boligkjøp, kan du kontakte oss i Advokatfirmaet Møller direkte.

Hva er muggsopp?

Muggsopp er mikroskopiske sopp som dannes på fuktige flater, spesielt der det er tilgang på næringsstoffer som cellulose, sukkerarter eller proteiner. Etter hvert vil de danne synlige kolonier i form av misfarging av overflaten.

Forekomst av muggsopp er også en indikasjon på et fuktproblem i boligen.

Muggsopp er helseskadelig

I tillegg til at soppen gjør materielle skader, er den direkte helseskadelig.

Sporene vil spres i luften og føre til dårlig inneklima. Spesielt allergikere og astmatikere er utsatt. Også andre kan oppleve plager som høysnue, hodepine og konsentrasjonsvansker, ifølge LHL.

Hvordan utbedre muggsoppskade

Når du har konstatert muggsopp, må du i neste omgang identifisere årsaken. Det betyr at du må finne fuktkilden som gjør at muggsoppen trives og formerer seg på det området som er rammet.

Slike fuktskader kan oppstå på grunn av:

  • lekkasje fra tak
  • vanninntrengning gjennom kjellermuren
  • lekkasje fra vannrør
  • kondens mot kalde flater som følge av dårlig isolering

Etter at årsaken til fuktproblemet er fjernet, kan det være nødvendig å skifte ut alt materiale som er befengt med muggsopp eller råte. Det inkluderer eventuell isolasjon.

Vi snakker med andre ord om svært kostnadskrevende utbedringer. Spørsmålet er altså om du kan rette krav mot tidligere eier for å få dekket dette.

Prisavslag som følge av muggsopp

Når oppsto skaden?

For å rette krav om prisavslag eller andre beføyelser i forbindelse med muggsopp er det nødvendig å stadfeste når skaden oppsto.

Det stilles store krav til boligsalgsrapporter og til selgers opplysningsplikt ved salg av bolig. Dersom han kjenner til problemer med fukt eller mugg, skal det opplyses om dette ved salg.

Hvis det kommer fram at dette faktisk er gjort, vil du normalt ikke ha noe grunnlag for å reklamere. Det er derfor viktig å lese alle dokumenter grundig før du legger inn bud.

Dersom selger hevder seg uvitende om fuktskader eller muggsopp, er det på tide å innhente en fagrapport som kan si noe om omfanget av skaden og når den oppsto.

Når det allerede har dannet seg muggsopp, vil det aktuelle området antakelig ha vært utsatt for fukt i lengre tid. For en nyinnkjøpt bolig vil det derfor være naturlig å knytte dette til tidligere eier.

Prisavslag på grunn av muggsopp

Av ulike beføyelser kjøper kan rette mot selger er det mest naturlig å kreve et prisavslag.

Størrelsen på prisavslaget vil normalt tilsvare det som det koster å utbedre fuktproblemene og muggsoppskaden. Kjøper skal stilles i den situasjon han hadde grunn til å forvente da kontrakten ble undertegnet.

I enkelte tilfeller kan dog prisavslaget fastsettes til boligens reduksjon i markedsverdi.

Du kan i tillegg kreve erstatning for andre utgifter du måtte ha i sakens anledning, for eksempel dersom boligen vil være ubeboelig under utbedringen.

Noen ønsker å omgjøre hele kjøpet dersom de finner mugg. Dette kalles heving. Det er imidlertid kun i helt ekstreme tilfeller en domstol vil gi medhold i et hevingskrav som følge av muggsopp. Kjøpere vil normalt måtte avfinne seg med prisavslag.

Hvordan få prisavslag etter oppdagelse av muggsopp

Det som er viktigst er kanskje at du underretter tidligere eier umiddelbart når du har observert mugg. Ettersom fuktrelaterte skader bare blir verre etter som tiden går, er det avgjørende å ta initiativ så fort som mulig.

Det er ingen formkrav for hvordan du melder fra om muggskader som kan ha sitt opphav i tiden før kjøpet, men det bør fortrinnsvis være skriftlig og datert dersom det skal kunne legges til grunn i en senere rettslig konflikt. En e-post er tilstrekkelig.

Selve kravet kan komme senere når skadene er nærmere er utredet. Et prisavslag er  vanskelig å beregne før man får en pris på arbeidet.

Dersom selger har boligselgerforsikring, skal kravet rettes mot forsikringsselskapet. Det vil kunne dekke prisavslaget på vegne av selger. De vil imidlertid ofte ha innsigelser mot kravet eller beregningen av det. Det er derfor gunstig å ha egen advokat for å bryne seg mot selskapets ekspertise.

Hvis selger ikke har forsikring, må kravet rettes direkte. Det kan da bli et praktisk problem å få utbetalt pengene ettersom kjøpesummen som regel allerede er benyttet til andre formål.

Advokathjelp for prisavslag i forbindelse med muggsopp-problemer

Finner du muggsopp i den boligen din, gir det den samme følelsen som å ha kjøpt den klassiske katta i sekken. En prosess mot selger kan bli langvarig, med disputter om når skaden oppsto, hva som var årsaken til den, hvorvidt du som kjøper burde være oppmerksom på forholdet og ikke minst hvilke tiltak som kan gi grunnlag for prisavslag.

Det kan være en utmattende affære uten profesjonell hjelp. Det er derfor vanlig å engasjere advokat i slike saker, spesielt der motparten er et forsikringsselskap med egne advokater i stallen.

Har du innboforsikring eller boligkjøperforsikring kan du få støtte til advokathjelp. Du velger selv hvilken.

Advokatfirmaet Møller har spisskompetanse på problemer som oppstår i etterkant av kjøp av bolig. Vi har oppnådd betydelige prisavslag på vegne av våre klienter, også der boligkjøperforsikringsselskapet har gitt opp saken. Ta kontakt med oss i dag for en uformell samtale om ditt muggsopp-problem, og hva vi eventuelt kan gjøre for deg.

Kilder:

Simonsen, Lasse. Prisavslag og erstatning for mangler ved fast eiendom. Gyldendal, 2019.

Wilhelmsen, Trine-Lise. Forsikring og regress ved salg og bolig. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett, 2018-10-24 (2-03) s. 108-137.

Vanlige spørsmål

Hvordan oppdager jeg muggsopp?

Muggsopp kan registreres ved lukt eller misfarget (grå eller svarte) overflater. Har du mistanke om muggsopp bør du kontakte et firma med kompetanse på området.

Kan jeg få prisavslag som følge av muggsopp?

Dersom muggsoppen er en konsekvens av fuktskader som oppsto hos tidligere eiere uten at de har informert om den, er det grunnlag for å fremme krav om prisavslag.

Hvordan utbetales et prisavslag?

Prisavslag er en tilbakebetaling av deler av kjøpesummen. Den betales av selger selv eller av forsikringsselskapet dersom det er tegnet boligselgerforsikring.

Må jeg betale advokat selv?

Dersom du har innboforsikring eller boligkjøperforsikring vil du med unntak av egenandeler få dekket utgifter til en advokat du velger selv. Uansett kan du i en rettslig prosess kreve saksomkostningene dekket av motparten når du får medhold.

Del innlegg :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Har du en eiendomssak?

Ta kontakt for en inntil 30 minutters gratis og uforpliktende førstevurdering av saken din.